Privacybeleid

Meer informatie?

  Stuur een e-mail

  Bel naar 070 - 440 4000


Bekijk onze video

Privacybeleid

Privacybescherming is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid met betrekking tot alle fasen van het informatiebewerkend proces. Om die reden geven wij in dit Privacy Beleid aan op welke wijze door Experian Nederland persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden zij kunnen worden gebruikt. Uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302) die op 1 september 2001 in werking is getreden.

Beleid met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens

Experian Nederland is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH). De NVH heeft een Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens opgesteld dat is goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Experian onderschrijft deze code en houdt zich aan alle bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Alle verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij het CBP en kunnen geraadpleegd worden via hun website: www.cbpweb.nl. Via de zoeksleutel ‘Experian’ krijgt men een overzicht van alle aangemelde verwerkingen.

Experian verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van opdrachtgevers voor het bepalen van verhaalsinformatie, voor het beoordelen van kredietwaardigheid en voor het beschikbaar stellen van gegevens voor commerciële doeleinden. Deze doeleinden zijn voor de betreffende afdelingen afzonderlijk vastgesteld, zodat deze gegevens niet zonder meer kunnen worden uitgewisseld.

Iedereen van wie Experian persoonsgegevens verwerkt wordt hiervan op de hoogte gesteld, tenzij dit onmogelijk is dan wel een onevenredige inspanning vergt. Ook heeft men het recht om inzage te vragen in de gegevens die wij hebben. Men kan een dergelijk verzoek schriftelijk richten tot Experian Nederland B.V., Afdeling Customer Support, Postbus 16604, 2500 BP Den Haag. Bij dit verzoek dient een kopie van een legitimatiebewijs te worden bijgesloten om te kunnen garanderen dat de gegevens naar de juiste persoon worden gezonden. Experian belooft binnen vier weken een overzicht van gegevens toe te sturen.

Beveiliging van de gegevens

Experian heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. Personen die gerechtigd zijn om kennis te nemen van de gegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

  • © Experian 2018. Alle rechten voorbehouden.