Meest gestelde vragen

Met het verstrekken van kredietinformatie draagt Experian actief bij aan het voorkomen van fraude en wanbetaling. Bovendien helpen wij voorkomen dat consumenten te hoge financiële verplichtingen aangaan. Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden met betrekking tot inzage.

Hoe kan ik inzage in mijn gegevens krijgen?

Op grond van de Wbp regelgeving is het alleen u toegestaan om inzage in uw eigen gegevens krijgen en uitsluitend onder bepaalde voorwaarden:

 • Om te voorkomen dat iemand anders uw gegevens opvraagt dient Experian vast te stellen dat u de persoon bent waarop de gegevens betrekking hebben. Dit kan uitsluitend aan de hand van een kopie rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs.
 • Wij willen u erop wijzen dat u volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het recht heeft om uw BSN nummer en pasfoto onzichtbaar te maken op de kopie legitimatie die u aan ons verstrekt. In de voorbeelden rechts ziet u welke gegevens u onzichtbaar kunt maken.

 • Experian mag uitsluitend inzage verzoeken honoreren van personen ouder dan 16 jaar en die niet onder curatele zijn gesteld. Is dit niet het geval dan dient het verzoek door een wettelijke vertegenwoordiger te worden gedaan.
 •  

  Waarom verzamelt Experian informatie van consumenten?

  Experian verzamelt informatie van consumenten en stelt deze onder strikte voorwaarden beschikbaar aan opdrachtgevers. Enerzijds helpen wij bedrijven en instellingen om met behulp van onze data hun financiële risico’s te beperken. Anderzijds helpt Experian met haar informatie voorkomen dat consumenten verplichtingen aangaan die zij niet kunnen nakomen.

  Hoe garandeert Experian de privacy van mijn gegevens?

  Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan onze bronnen en databestanden. Experian is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) en werkt strikt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (zie www.cbpweb.nl). Bovendien hanteren wij de hoogst mogelijke internatonale voorschriften ten aanzien van de veiligheid van onze systemen

  Experian draagt ervoor zorg dat de informatie zorgvuldig wordt bewaard en slechts onder strikte voorwaarden beschikbaar wordt gesteld aan opdrachtgevers. Voorts ziet Experian er op toe dat ook opdrachtgevers de verstrekte gegevens conform de Wbp gebruiken. Om die reden is uitsluitend Experian bevoegd om consumenten inzage in eigen gegevens te geven. Leveranciers wordt dit, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk verboden.

  Experian heeft een ‘privacy officer’ aangesteld die nauwlettend zowel Experian als opdrachtgevers controleert op de naleving van de regelgeving. Deze officer treedt op als bemiddelaar bij geschillen.

  Werkt Experian volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

  Experian verwerkt uw gegevens ten behoeve van opdrachtgevers voor het bepalen van verhaalsinformatie, voor het beoordelen van kredietwaardigheid en voor het beschikbaar stellen van gegevens voor commerciële doeleinden. Deze doeleinden zijn voor de betreffende afdelingen afzonderlijk vastgesteld, zodat deze gegevens niet zonder meer kunnen worden uitgewisseld.

  Iedereen van wie Experian persoonsgegevens verwerkt wordt hiervan op de hoogte gesteld, tenzij dit onmogelijk is dan wel een onevenredige inspanning vergt. Ook hebt u het recht om inzage te vragen in de gegevens die wij van u hebben. U kunt een dergelijk verzoek schriftelijk richten tot Experian, Afdeling Customer Support, Postbus 16604, 2500 BP Den Haag. Bij uw verzoek dient u een kopie van een legitimatiebewijs bij te sluiten om te kunnen garanderen dat de gegevens naar de juiste persoon worden gezonden. U krijgt binnen vier weken een overzicht van uw gegevens.

  De Wet bescherming persoonsgegevens verplicht Experian om op een eerlijke en zorgvuldige manier met gegevens van consumenten om te gaan. Ook mogen wij niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is.

  Hoe lang duurt het voordat ik mijn gegevens ontvang?

  Experian is wettelijk verplicht u binnen 4 weken uw gegevens te verstrekken. In de praktijk ontvangt u de gegevens meestal al binnen 5 werkdagen.

  Wat kost het om inzage in mijn gegevens te krijgen?

  In tegenstelling tot andere bedrijven berekent Experian geen kosten voor inzage in uw eigen gegevens. U kunt bellen met 0900-EXPERIAN of 0900-397 37 426. De kosten voor dit gesprek bedragen 0.45 euro per minuut. Let wel: Telefonisch kunt u geen informatie over uw registratie krijgen. Dit kan uitsluitend aan de hand van een kopie rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs via de post of per e-mail

  Sta ik op een zwarte lijst?

  Experian verzamelt alleen gegevens die van belang zijn voor kredietinformatie. Wij hebben dus zeker geen 'zwarte lijst' en het gaat ook niet om iemands huidskleur, gezondheid, politieke voorkeur, geloof of seksuele geaardheid. Ook leggen wij geen gegevens over bank- of spaartegoeden vast.

  Waarom heeft Experian mij afgewezen?

  Experian wijst niemand af. Uw leverancier neemt de beslissing of u wel of niet voor een krediet in aanmerking komt. Experian is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die aan deze beslissing ten grondslag liggen.

  Waarom kan ik worden afgewezen op een adres?

  Uw leverancier heeft besloten niet te leveren omdat er negatieve betalingservaringen zijn op uw adres. Deze kunnen ook van familieleden of huisgenoten zijn waardoor u er wellicht niet van op de hoogte bent.

  Waarom sta ik nog geregistreerd terwijl ik al heb betaald?

  Negatieve betalingservaringen blijven tot acht jaar zichtbaar. Na deze bewaartermijn worden de gegevens automatisch verwijderd. Betalingen die volgen op een negatieve registratie, staan hier los van.

  Ondanks mijn 'schone lei' verklaring word ik nog steeds afgewezen. Hoe kan dat?

  Uw Experian registratie komt niet automatisch te vervallen door de schone lei. Schuldeisers kunnen uw schulden weliswaar niet meer afdwingen, deze blijven echter wel bestaan. 'Schone lei' houdt helaas niet in dat u in de toekomst niet meer met oude schulden geconfronteerd kunt worden.

  Hoe kan ik worden verwijderd uit de Experian databank?

  Experian besteedt de grootst mogelijke zorg aan de kwaliteit van haar databestanden. Foutieve gegevens worden direct verwijderd als is aangetoond dat deze onjuist zijn. Uw gegevens blijven tot acht jaar zichtbaar. Hierna worden ze automatisch verwijderd.

  Kan ik worden afgewezen vanwege negatieve registraties van vorige bewoners op mijn adres?

  Dit kan inderdaad voorkomen. In dat geval kan Experian u een overzicht verstrekken waarmee u naar uw leverancier kunt gaan. Hiermee kunt u aantonen dat u geen relatie heeft met de (vorige) bewoner. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van uw eigen koop- of huurcontract.

  Kan ik ook op andere gronden dan betaalgedrag worden afgewezen?

  Jazeker. Experian hanteert een groot aantal regels waarmee mogelijke fraude kan worden gesignaleerd. Een signaal kan zijn dat er in een kort tijdsbestek veel aanvragen bij gelijkwaardige aanbieders worden gedaan. Of als er een onaannemelijke leeftijd wordt opgegeven, bijvoorbeeld jonger dan18 jaar of geboren in 1870. Of als de opgegeven naam of het adres niet bestaat.

  Registreert Experian naast negatieve informatie ook positieve informatie?

  Jazeker, ook positieve informatie wordt geregistreerd. Zoals positief betaalgedrag, onroerend goed bezit, vaste telefoonaansluitingen op naam en adres of andere geregistreerde eigendommen.

  Ik heb een brief van Experian ontvangen. Wat nu?

  Dit betekent dat Experian graag meer informatie van u wilt ontvangen en uw gegevens op juistheid controleren. Het is natuurlijk van belang dat uw gegevens kloppen. Daarom is het raadzaam aan dit verzoek gevolg te geven. Als u ergens op rekening of krediet wilt kopen kan de betreffende leverancier bij Experian informatie over u opvragen. Een verkeerde registratie kan dan wellicht onnodige vervelende gevolgen hebben.

Inzage in uw registratie

Telefoon:
0900-experian/ 0900-397 374 26 (45ct/pm)

Post:
Postbus 16604
2500 BP Den Haag

Voorbeelden identiteitsbewijzen